Privacy Verklaring 2018-05-30T18:51:37+00:00

Privacyverklaring Art to Balance

In dit document geef ik (Patricia Bens) u informatie hoe mijn organisatie (Art to Balance) omgaat met uw persoonlijke gegevens, die ik in het kader van mijn werkzaamheden ga ontvangen.

Contactgegevens

U kunt mij telefonisch bereiken onder nummer: 0643432403
U kunt mij ook mailen op e-mailadres: info@arttobalance.nl
Op mijn website https://www.arttobalance.nl kunt u verdere informatie over mijn organisatie vinden.

Dienstverlening

Ten behoeve van mijn cliënten verleen ik zorg gerelateerde diensten en niet-voorbehouden handelingen met betrekking tot die zorg.

Wat ik voor u ga doen

Op basis van een door u aan mij te verstrekken opdracht ga ik u de zorg verlenen die is geïndiceerd dan wel door u wordt gewenst.

Uw persoonsgegevens

Om de zorg te kunnen verlenen die bij uw situatie past, ga ik met u in gesprek. In dit gesprek stel ik u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw gezondheidssituatie, medicijngebruik, zorgbehoefte en wensen voor zover nodig ten behoeve van de geïndiceerde of gewenste zorg en uw eigen mogelijkheden.

Ik ga zorgvuldig met uw gegevens om

Ik respecteer uw privacy en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Hoe gebruik ik de van u ontvangen gegevens?

Ik gebruik de gegevens die ik van u krijg om mij een beeld te vormen van uw gezondheidssituatie en om u zo goed mogelijk de zorg te verlenen die u wenst of nodig heeft.

Ik geef de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan mij gegeven opdracht om bepaalde zorgtaken voor u te verrichten. Ik geef alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de benodigde of door u gevraagde zorg te verlenen.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?

Ik bewaar de gegevens niet langer dan dat ik deze nodig heb voor de zorg die ik u verleen. Uiterlijk 3mnd nadat de zorg die ik aan u heb verleend is geëindigd, vernietig ik de persoonsgegevens die ik van u in dit kader heb ontvangen.

Wat zijn uw rechten?

U bent mijn klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens ik van u wel of niet ontvang. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Ik vat deze hieronder samen.

U mag mij altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die ik van u heb. Dit overzicht verstrek ik u kosteloos.

Indien u meent, dat ik bepaalde gegevens over u onjuist in mijn administratie heb verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Ik stel dit zeer op prijs, omdat ik uiteraard alleen mijn werk goed kan doen, wanneer de gegevens op basis waarvan ik zorg verleen correct zijn.

Indien u niet langer wilt dat ik bepaalde gegevens in mijn administratie bewaar, dan kunt u mij verzoeken deze gegevens te verwijderen. Ik kan uw gegevens alleen verwijderen als u geen klant meer bent.

Ik heb hierboven aangegeven op welke wijze ik de van u ontvangen gegevens gebruik. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat ik bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mag doorgeven, dan kunt u mij dit laten weten. Ook aan dit verzoek zal ik dan voldoen.

Indien u dat wenst, kunt u mij vragen uw gegevens door te geven aan een derde. Na ontvangst van uw verzoek zal ik zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

Indien ik van derden persoonlijke informatie van u ontvang, dan informeer ik u over de bron waaruit ik deze informatie heb ontvangen.

Wat is de situatie indien u mij bepaalde informatie niet geeft of mij beperkt in het gebruik? Het verlenen van goede zorg staat of valt met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie.

Heb ik onvoldoende informatie om verantwoorde zorg te verlenen dan zal ik u informeren dat ik de benodigde of gewenste zorg voor u niet kan uitvoeren.

Heeft u vragen of klachten?

Heeft u vragen over de wijze waarop ik omga met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met mij op. Ik zal dan mijn best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop ik met uw persoonsgegevens ben omgegaan, dan spreek ik de wens uit dat u hierover eveneens contact opneemt met mij. Ik beloof u dat deze klacht mijn aandacht krijgt.

Elektronische communicatie

Als u het contactformulier op mijn website invult, of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik garandeer niet dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wijziging van deze privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Arttobalance.nl